Polska matryca dla zastosowań kosmicznych aktywna w podczerwieni.

 

Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0825/19
Czas realizacji: 2021.01.01 - 2023.12.31
Koszty całkowite: 16 555 057.03 (w tym Inframet: 3 147 459,0 )
Wysokość dofinansowania
: 12 407 139.39 (w tym Inframet: 2 289 785,63)

Lider: VIGO System S.A.
Partnerzy konsorcjum: Wojskowa Akademia Techniczna, Inframet Krzysztof Chrzanowski

 

Opis projektu:

Głównym celem naszego projektu będzie opracowanie matrycy na zakres podczerwieni 2-5 μm dla zastosowań kosmicznych.
Proponowana w projekcie matryca na zakres podczerwieni wykonana z zaawansowanego technologicznie materiału – supersieci II
rodzaju typu InAs/InAsSb będzie produktem nowym i całkowicie innowacyjnym w skali polskiego rynku. Matryca będzie również
produktem innowacyjnym w skali światowej zastępując istniejące na rynku matryce z antymonku indu InSb.


Zgłaszany projekt badawczy wpisuje się w poniższe obszary tematyczne konkursu:
• Satelitarna obserwacja Ziemi,
• Testowanie infrastruktury satelitarnej.
Projekt będzie realizowany przez trzech Wykonawców: firmę VIGO System S.A. – Lidera projektu oraz dwóch Partnerów: Wojskową
Akademię Techniczną i firmę Inframet , którzy zawarli Umowę konsorcjum.


W projekcie wyodrębniono cztery zadania o charakterze badań przemysłowych:
1. Opracowanie krytycznych technologii wytwarzania warstw epitaksjalnych, processingu, hybrydyzacji matryc i hermetyzacji na
potrzeby matrycy średniej podczerwieni – VIGO.
2. Projektowanie i charakteryzacja warstw, struktur półprzewodnikowych i architektury trójwymiarowej przerwy zabronionej na
potrzeby matrycy średniej podczerwieni - WAT.
3. Opracowanie metodologii pomiarów oraz zestawu pomiarowego do charakteryzacji matryc średniej podczerwieni - Inframet
4. Wytworzenie demonstratorów i testy matryc średniej podczerwieni – VIGO.


Wyodrębniono również trzy zadania w ramach prac rozwojowych:
1. Optymalizacja i charakteryzacja warstw, struktur półprzewodnikowych i architektury trójwymiarowej przerwy zabronionej na
potrzeby matrycy średniej podczerwieni - WAT.
2. Optymalizacja zestawu pomiarowego do charakteryzacji matryc średniej podczerwieni – Inframet.
3. Optymalizacja technologii matryc średniej podczerwieni oraz testy niezawodnościowe wytworzonych matryc – VIGO.