Zastrzeżenia

 • Wszystkie informacje, dane, tekst, obrazy, wykresy, fotografie, szkice i zawartość multimedialna są chronione prawami autorskimi. O ile nie podano inaczej, żadna część tej strony nie może być kopiowana, rozpowszechniania, reprodukowana czy publikowana w żadnej formie bez pisemnej zgody Inframetu.
  Dopuszczalny użytek:
  Każda osoba jest może przeglądać zawartość tej strony w celach informacyjnych. Każdy produkt, proces czy opis technologi może podlegać prawom własności intelektualnej, do których prawa ma Inframet. Prawa te nie mogą być przekazywane dalej.
 • Brak gwarancji:
  Informacje zawarte na tej stronie internetowej są dostarczane bez żadnych gwarancji, warunków lub oświadczeń jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, nie ograniczając się do, gwarancji dotyczących nienaruszenia oraz domniemanych gwarancji lub warunków wartości handlowej i przydatności do określonego celu. W żadnym przypadku firma INFRAMET nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, wynikowe lub inne szkody spowodowane w dowolny sposób, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego lub innego, wynikające z lub w związku z korzystaniem z informacji zawartych na tej stronie internetowej.
 • Uaktualnienia i zmiany:
  Zmiany mogą być dokonane w każdej chwili bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte na tej stronie mogą zawierać nieścisłości lub błędy kopiarskie. Inframet nie ma obowiązku korygować tych błędów lub uaktualniać informacji znajdujących się na tej stronie.
 • Inne informacje:
  Prosimy o nie przesyłanie nam żadnych niezamówionych informacji poufnych lub zastrzeżonych. Wszelkie informacje lub materiały przesłane do nas będą uważane za nie mające charakteru poufnego, chyba że zostanie to inaczej uzgodnione na piśmie przez nas. Opisy lub odniesienia do produktów, usług lub publikacji stron trzecich w ramach tej strony internetowej nie oznaczają poparcia dla takich produktów, usług lub publikacji.
 • Nie składamy żadnych wyraźnych ani domniemanych oświadczeń ani zapewnień dotyczących jakiejkolwiek innej strony internetowej (lub jakiejkolwiek zawartości w niej zawartej), do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem tej strony internetowej. Wszelkie linki hipertekstowe z tej strony internetowej do jakiejkolwiek innej strony internetowej nie implikują ani nie reprezentują naszego poparcia ani odpowiedzialności za treść tych stron internetowych.